Vi jobber med

Vi arbeider med en rekke temaer og saker som er viktige for utviklingen av vår bransje. Det gjør vi blant annet gjennom ulike prosjekter, ved å delta i relevante utvalg og arbeidsgrupper og gjennom samarbeid med andre aktører. Vi er medlemmenes talerør overfor sentrale og lokale myndigheter, og er en pådriver for å sikre rammebetingelser og verktøy som setter næringen i stand til å øke konkurransekraft og verdiskapning. Her er noen av temaene vi jobber med.

Samferdsel

Treindustrien er transportintensiv og frakter store volum. Råvarer skal fraktes fra skog til produksjonssted, biprodukter/flis skal til annen industri og ferdigvarer ut i markedet. Derfor jobber vi for effektive og bærekraftige transportløsninger.

Standardisering

Byggenæringen og industrien må forholde seg til en rekke standarder. Treindustrien engasjerer seg i standardarbeid på flere områder, blant annet for tre som materiale, miljø, produktinformasjon, digitalisering og kontraktsstandarder

Digitalisering

Digitalisering kan være verktøy for bedre effektivitet, oppnå kostnadsreduksjoner og for å nå klima- og miljømål. Treindustrien deltar aktivt i oppfølgingen av Digitalt Veikart 2.0. 

Verdikjeden Skog og Tre

Skog- og trenæringen er en fremtidsrettet og bærekraftig næring hvor Norge har kompetansen og alle forutsetninger for å lykkes. Dette krever en helhetlig politisk satsing og oppfølging.

Europeiske organisasjoner

For Treindustrien er det viktig og være tilstede på internasjonale arenaer. På europeisk nivå blir det fattet en rekke beslutninger som direkte påvirker norsk industri og byggenæring.