Verdikjedens innspill til regjeringserklæring

Verdikjeden Skog og Tre har store forventninger til ny Regjering om å følge opp stortingsmeldinger og nasjonale strategier utarbeidet under Regjeringen Solberg. I perioden er det lagt opp til en historisk satsing på samferdsel gjennom NTP, som nå må følges opp.

Industrimeldingen, Stortingsmelding 27, vektlegger følgende:

«Regjeringen vil føre en offensiv politikk for å medvirke til grønn omstilling av norsk økonomi og arbeider med en strategi for grønn konkurransekraft for å ruste Norge og næringslivet for en lavutslippsfremtid. Regjeringen vil legge frem en strategi for grønn konkurransekraft i tilknytning til statsbudsjettet for 2018»

For å nå målsetningene om at Norge skal være et lavutslippssamfunn i 2050 spiller skogen en helt sentral rolle. Det er avgjørende å se ulike sektorers ambisiøse klima- og miljømålsettinger i en sammenheng, og synergier mellom sektorer må vektlegges ved politikkutforming. Skogen er en del av løsningen for at både prosessindustrien, transportsektoren, og ikke minst byggenæringen kan medvirke til å nå norske klimamål. En for stor del av klimautslippene i Norge kommer fra byggenæringen. Det må bygges med løsninger, produkter og regelverk som begrenser og forebygger de skadelige konsekvensene av klimaendringene. Regelverket må bidra til å utløse mulighetene for utvikling av en bærekraftig byggenæring basert på fornybare ressurser.

Regjeringen må være offensiv i EU-prosessene om LULUCF for å utløse det særlige potensialet Norge har i uutnyttede fornybare ressurser. Dette er avgjørende for at næringslivet både innenfor kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor skal bidra til å oppfylle klimaforpliktelsene.

Potensialet for økt verdiskaping er stort. Rammebetingelser som fremmer lønnsom avsetning av massevirke og biprodukter i Norge er nødvendige for lønnsomhet i verdikjeden. Dette vil utløse mulighetene i industrien for økt norsk verdiskaping. Fremfor alt vil Verdikjeden fremheve viktigheten av forutsigbarhet som grunnlag for investeringer, og legger til grunn at ny Regjering sørger for dette.

Utvikling av ny industri forutsetter å utnytte allerede gjennomførte investeringer i eksisterende industri. Dette for å redusere risiko, fremme investeringer, utnytte kompetanse og infrastruktur-fortrinn, og for å omstille raskest mulig.

 

For å gi utviklingskraft til eksisterende industri som grunnlag for ny industriutvikling, har vi følgende innspill til regjeringsplattformen:

Tre- og skognæringen må sikres forutsigbare rammevilkår som er internasjonalt konkurransedyktige for å nå målene til Regjeringen Solberg:

 • NTP må følges opp gjennom årlige bevilgninger og handlingsplaner:
  • Bruprogram
  • Jernbanesatsing

    

 • Fortsatt satsing på skogsbilveier og kaier er nødvendig.

   

 • Den uheldige og alvorlige konkurranseulempen som er påført norsk næringsliv etter innføring av modulvogntog i Norge må fjernes.
  • Det må iverksettes tiltak snarest som åpner for modulvogntog som er tilpasset norske forhold.

    

 • Eiendomsskatt verk og bruk må endres slik at maskiner fritas for eiendomsskatt.
  • Regjeringen må sørge for et bredt forlik på Stortinget, slik at næringsliv og arbeidsplasser i hele landet trygges gjennom å fjerne uforutsigbarhet og tilfeldigheter.
  • Regjeringen må fjerne grunnlaget for unødige rettsprosesser for å få avklart rammebetingelsene for industriutvikling.

    

 • Endringene i avskrivningssatsene for saldogruppe d (maskiner m.m.) som ble gjennomført i statsbudsjettet for 2017 bør reverseres.
  • Endringen innbar at muligheten for å avskrive driftsmidler i saldogruppe d med 10 prosent ut over ordinær sats forsvant. Det er nødvendig med et incentiv for å øke overgangen til mer moderne og drivstoffeffektive driftsmidler.

    

 • Det må sørges for at regnereglene knyttet til skog i LULUCF sikrer økt uttak av skog, og ikke hindrer en bærekraftig bruk av norsk skog.

 

 • Vedtak knyttet til økt bruk av biodrivstoff må stå fast for å trygge investeringer i ny industri.

 

 • Livsløpsperspektiv må vektlegges i bygg- og anleggsprosjekter for å øke bruken av fornybare materialer og løsninger for å redusere klimabelastningen fra byggenæringen.

 

 • Industrien må sikres kompensasjon for CO2-påslaget i kraftprisen og EUs handlingsrom må utnyttes fullt ut.
 • Virkemiddelapparatet må rustes for å utløse muligheter som er knyttet til økt verdiskaping basert på skog.

   

 • Bransjeinstitutter er norske bedrifters FoU-avdeling, og det er nødvendig å sikre ramme-betingelser som fremmer næringsutvikling basert på en norsk effektiv industristruktur.

   

 • Etablere en kompensasjonsordning for vertsbedrifter i skogbruket som tar imot elever gjennom ordningen Yrkesfaglig Fordypning (YFF). Ordningen skal kompensere for redusert produksjon hos entreprenørene.

 

 • Legge til rette for etterutdanning av lærere ved kurs, veiledning og hospitering i bedrift.

 

 • Stille minimumskrav til maskiner og utstyr på de videregående skolene – og iverksette et oppgraderingsprogram for fagopplæringen slik at det tas i bruk mer moderne maskiner og utstyr i utdanningen.