Økt forskningsinnsats knyttet til skognæringen

FELLESUTTALELSE FRA VERDIKJEDEN SKOG OG TRE

Treindustrien, Treforedlingsindustriens bransjeforening, Maskinentreprenørenes forbund, Felles-forbundet, Norges Skogeierforbund, NORSKOG og NoBio utgjør samarbeidet "Verdikjeden Skog og Tre". Hensikten er å bidra til å styrke innovasjonskraft, økt produktivitet i verdikjeden og sikre næringen konkurransedyktige rammevilkår.

Verdikjeden Skog og Tre vil understreke behovet for økt FoU-aktivitet i hele verdikjeden, fra skog-forvaltning og skogbrukstiltak (primærskogbruket) til industri og produktutvikling. Vi ønsker derfor en dialog med Norges Forskningsråd (NFR) om hvordan man sammen kan bidra til å oppfylle LMDs føringer om økt omfang av FoU i skog- og trenæringen.

De siste årene har få forskningsprosjekter knyttet til primærskogbruket nådd opp i kampen om midlene fra NFR i programmet BIONÆR. Verdikjeden ønsker å understreke viktigheten av også ny kompetanse som gir effektivisering og økt miljøgevinst i de første leddene av kjeden, da dette er avgjørende for verdiskapingen fram til ferdig produkt. Verdikjeden Skog og Tre ser dette i sammenheng med viktigheten av stort fokus på styrking av næringsrettet forskning.

Forskningens betydning er framhevet i komitébehandlingen av stortingsmeldingen Verdier i vekst (Meld. St. 6 (2016–2017)); «Forskning, utvikling og innovasjon er sentrale innsatsområder i arbeidet med omstillingen av norsk økonomi, og avgjørende også for å utløse potensialet for utvikling og økt verdiskaping i skog- og trenæringen […]» (Innst. 162 S (2016–2017)).

Skognæringen er avhengig av å kunne hente ut ny kunnskap fra bransjeinstitutter, da næringen ikke har tilstrekkelig egen FoU-kapasitet i bedriftene. Det er derfor avgjørende at næringen har et tett samarbeid med disse for å holde FoU-aktiviteten oppe. Utlysningene må gjøres tydeligere, og næringsdeltakelse må premieres i økt grad der innovasjon i næringslivet er et mål. Tydeligere vilkår for midlene vil spare søkerne for mye arbeid og øke tilslagsprosenten i programmene.

Eksisterende industri er en forutsetning for ny industriutvikling for å raskest mulig kunne øke verdiskapingen. Eksisterende industri og bransjeinstituttene representerer store investeringer. Ved å bygge videre på allerede gjennomførte investeringer både i kunnskap, infrastruktur og teknologi reduseres risiko. Samtidig videreutvikles kompetanse slik at FoU-aktivitet raskere kan kommersialiseres.