Konsesjonsloven bør endres nå

FELLESUTTALELSE FRA VERDIKJEDEN SKOG OG TRE TIL LANDBRUKSMINISTEREN

Verdikjeden Skog og Tre ønsker et mer dynamisk eiendomsmarked som stimulerer til økt omsetning av skog. Målet er at passive, ubevisste skogeiere velger å selge skogen til noen som ønsker å drive aktiv næringsvirksomhet og forvalte skogen på en bærekraftig måte.

Verdikjeden Skog og Tre vil også peke på at det er viktig å legge forholdene til rette for en rasjonell eiendomsstruktur på lang sikt.

For industriell utvikling basert på skog, er det en forutsetning med forutsigbar, stabil og effektiv tilgang på råvarer.

For å få til dette er en rekke tiltak aktuelle, herunder endringer i Konsesjonsloven. Den samlede verdikjeden i skognæringen representert gjennom Verdikjeden Skog og Tre er enige om at følgende endringer i denne loven bør gjennomføres:

  • Priskontrollen på rene skogeiendommer bør oppheves.
  • For eiendommer som består av både jord og skog, bør det ikke være priskontroll hvis eiendommen har mindre enn 35 dekar fulldyrket eller overflatedyrket jord. 

Vi vil derfor be Regjeringen om at høringen i 2016 blir fulgt opp slik at Stortinget kan vedta disse endringene våren 2017.