Innspill til ny byggteknisk forskrift TEK17

PRESSEMELDING:

Treindustriens støtter Regjeringens mål om å legge til rette for et regelverk som er mer oversiktlig og forutsigbart for å bidra til økt produktivitet i byggenæringen. Forslagene til endringer i TEK17 kan bidra til enklere og mindre byråkratiske prosesser for alle aktører som forholder seg til byggteknisk forskrift (TEK17).

Treindustrien er samtidig av den oppfatning at forslagene til endringer i TEK17 er for avgrensende. 

TEK17 vil ikke bidra til å berede grunnen for neste generasjons byggteknisk forskrift, hvor bærekraftig bruk av naturressurser er en forutsetning for det grønne skiftet.

Ved å avgrense revisjonen av TEK 17 til kun å omhandle 2 hovedkategorier knyttet til lemping av krav, språklige og strukturelle forbedringer, er byggregelverket til hinder for miljøinnovasjon.

I forbindelse med innføring av byggevareforordningen i 2014 kunngjorde DIBK at byggeteknisk forskrift etter hvert skulle revideres for å ta hensyn til dette kravet.

Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) følger ikke opp dette hensynet.

Byggenæringen er fragmentert, hvor hele 90 % av bedriftene har færre enn 10 ansatte.

Myndighetene bør ta en utviklingsledelse og bruke sine ulike roller aktivt for å fremme innovasjon i en vesentlig sektor for Norge, både når det gjelder verdiskaping og klima- og miljøaspekt.

Treindustrien mener det er viktig at Regjeringen ser utvikling av lover og regler i sammenheng med overgangen til sirkulær økonomi og bioøkonomi for at Norge skal nå ambisiøse klima- og miljømål.

TEK må være en premissleverandør for utvikling av standarder og enkle verktøy slik at alle bedriftene i byggenæringen kan levere bærekraftige bygg for fremtiden.

 

Les høringsinnspillet her