Kriser gir også muligheter 

Innlegg fra Heidi Finstad,  Adm. direktør i Treindustrien 31.08.2023

Økonomisk styring som gjør at vi får bukt med prisveksten er viktig for alle. Arbeidsledigheten er fortsatt lav, og Regjeringen viser til prognoser der de venter at prisveksten går ned uten at mange mister jobben. På samme tid blinker varsellampene på flere områder. Siste medlemsundersøkelse fra NHO viser at en rekke bransjer i byggenæringen har stor nedgang i ordreinngangen og det varsles permitteringer og nedbemanninger. Pr. juli var 7 500 personer i byggenæringen arbeidsledige, en økning på 30 % siden juli i fjor. Byggenæringen er landets største fastlandsnæring med viktige arbeidsplasser i by og land. Bråstopp i salget av nye boliger er svært illevarslende, og bekrefter utviklingstrekkene. Dette gir stor risiko for både tap av kunnskap og investeringer i grønn industri, og det forsterker allerede store utfordringer i boligmarkedet.  

I enhver krise er det også noen muligheter, særlig ved å se ulike samfunnsmål i sammenheng. Regjeringen vektlegger at norske bedrifter har gode, forutsigbare og stabile rammevilkår. Byggenæringen kan med de rette rammebetingelsene være med på å løse de store samfunnsoppgavene knyttet til flere behov på samme tid: Energi, klima, ressurser, bolig, mottak av flyktninger og ikke minst eldrebølgen.  

Energikrisen er på ingen måte over, og fastprisavtalene har verken gitt stabile rammevilkår eller løst utfordringen med høye strømpriser. Selv om strømprisene nå en periode er lavere enn sjokkprisene i vinter, så er det fortsatt stor usikkerhet knyttet til hvordan spotprisene vil utvikle seg fremover på grunn av den totale energisituasjonen. Å tette energitap i bygg er viktig av flere grunner. Energikommisjonen konkluderer med at energieffektivisering kan spare hele 20 TWh knyttet til bygg. Ved å renovere bygninger fremfor å rive, oppnås flere gevinster på en gang og presset på naturressurser reduseres. Ved å utnytte ledig kapasitet i byggenæringen kan man spare energi og sikre arbeidsplasser i en tid med økende ledighet i byggenæringen. Samtidig tar man vare på viktig kompetanse som Norge trenger. 

Oppbremsingen i boligbygging vil gi langtidsvirkninger som forsterker utfordringene i boligmarkedet ytterligere, når det gjelder boligbehov både for unge, eldre og flyktninger. Det vil ta lang tid å kompensere for den tapte boligproduksjonen vi nå er vitne til om det ikke raskt tas i bruk en rekke virkemidler.  

Kommuneøkonomien er også avgjørende for aktiviteten i byggenæringen og dermed for lokale arbeidsplasser i hele landet. Det er viktig at vedlikehold og investeringer i kommunene gjennomføres i tråd med vedtatte planer.  

Forventningene er store til at statsbudsjettet som legges frem 6. oktober ser disse sammenhengene og at kompetansen i byggenæringen ikke ofres. Det er behov for stabile rammevilkår som legger til rette for private investeringer der byggenæringen kan bidra til å løse viktige samfunnsoppdrag. Bedriftene i Treindustrien er klare til å bidra.