Klimameldingen: - Endelig løftes byggenæringens rolle i klimasammenheng

Innlegg 3.02.2021 fra Heidi Finstad, adm. direktør i Treindustrien om Regjeringens Klimaplan 2021-2030

Klimameldingen: - Endelig løftes byggenæringens rolle i klimasammenheng

Det at regjeringen nå har lansert sin Klimaplan 2021-2030 er bra og helt nødvendig skal vi nå klimamålene mot 2030. Forutsigbarhet er nøkkelen for å få til grønn omstilling og investeringer. Det er positivt at det legges opp til at skogen skal tas i bruk i klimasammenheng. Å ta skogen aktivt i bruk innenfor bærekraftige rammer er en del av klimaløsningen og vil samtidig bidra til grønn verdiskaping og arbeidsplasser.  

Treindustrien er en del av byggenæringen. I Klimakur var byggenæringen nærmest usynlig, til tross for at 15 % av de norske CO2-utslippene stammer fra bygg, anlegg og eiendom. Det er derfor bra at næringen ses under ett i klimameldingen, og dermed også som en del av løsningen. 

Bedriftene i treindustrien produserer byggematerialer av fornybar og bærekraftig forvaltet råvare, har svært lite bruk av fossil energi i produksjonen, og materialene kan bidra til karbonlagring i bygg. Sidestrømmer og biprodukter fra produksjonen går til annen industri og er en del av klimaløsningen for andre sektorer som prosessindustri, innen transport, og til energiformål. Treindustrien har dermed en sentral rolle i å bidra til å nå klimamålene, og det er viktig at tiltakene i klimaplanen treffer vår bransje for å utløse mulighetene. Det handler både om hvordan bedriftene i treindustrien kan bedre sitt klimafotavtrykk, og om løsningene som kan tilbys markedet for å bidra til reduserte klimagassutslipp i samfunnet.  

Treindustrien mener byggeregelverket og Byggteknisk Forskrift (TEK) må benyttes til å stille klimakrav til bygg der materialer inngår. Dette er omtalt i klimaplanen, men ikke konkretisert som et «vil-gjøre» punkt, noe det gjerne kunne vært. Kravene må utvikles i tett samarbeid med næringen, og det kan gjerne legges opp til gradvise innstramminger. Klimakrav må også ses i sammenheng med sirkulær økonomi, der et av de viktigste tiltakene er å forlenge levetiden på dagens bygg. 

Transport er viktig for treindustrien. Det er positivt at klimameldingen har fokus på insentiver for overgang til nullutslippskjøretøy og ny teknologi. Ordningene bør bidra med risikoavlastning i tidlig fase, men også legge til rette for bredere utrulling av nye løsninger. Treindustrien er en del av Grønt Landtransportprogram som har til hensikt å forsere overgangen til nullutslippsløsninger i næringstransporten, og ber Stortinget støtte opp om dette. For den tyngste næringstransporten er teknologiutviklingen mer umoden, og tiltak som mer last pr. kjøretøy og satsing på gods på bane er nødvendig. Da må Nasjonal Transportplan og Jernbaneverkets Handlingsprogram ha en forutsigbar oppfølging. I tillegg er omsetningskravet for biodrivstoff en viktig rammebetingelse for å realisere norsk produksjon av bærekraftig avansert biodrivstoff basert på rester og sidestrømmer fra skog- og treindustri. 

  Bedriftene tar ansvar og vil bidra til at vi når klimamålene. De er avhengige av at myndighetene også følger opp sin rolle slik at rammebetingelser kommer på plass. Tiltak må innrettes slik at norske bedrifter ikke får konkurranseulemper mot import, og slik at like konkurransevilkår er ivaretatt. Både lovverk, offentlige anskaffelser og virkemiddelapparatet må brukes aktivt for å drive markedet framover i en mer klimavennlig retning.

 

Innlegget er blant annet publisert på Byggmesteren