Samarbeidende organisasjoner

Her finner du kort informasjon om norske og internasjonale organisasjoner som er relatert til Treindustrien.

NHO

Næringslivets Hovedorganisasjon er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge med ca. 24 000 medlemmer som spenner fra små familieeide bedrifter til multinasjonale selskaper i de fleste bransjer. Bedriftene utgjør 560 000 arbeidsplasser. NHO-fellesskapet består av NHO sentralt, 15 regionforeninger som dekker alle fylkene og 19 landsforeninger som spesielt ivaretar medlemmenes bransjeinteresser. I alle ledd av organisasjonen er det tillitsvalgte fra medlemsbedriftene som bestemmer retningen for arbeidet i NHO. Flere hundre bedriftsledere sitter i styrer, råd og utvalg og sikrer at organisasjonen arbeider med saker som opptar bedriftene. NHO skal arbeide for at medlemmene får arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter som styrker næringslivets konkurransedyktighet og lønnsomhet. NHOs medlemmer kan nyte godt av mengder av kompetanse, ekspertise og fordeler. De har reell påvirkningsmulighet i de viktigste beslutningsprosessene, tilgang til statistikk og analyser, effektiviserende verktøy, juridisk spisskompetanse, rådgivning og deltakelse på unike arrangementer. 

For medlemmer i Treindustriens Landsforening (TL) går NHO-medlemskapet gjennom Byggenæringens Landsforening:

BNL

Byggenæringens Landsforening er en nærings- og arbeidsgiverpolitisk organisasjon for bedrifter i byggenæringen. BNL er en paraplyorganisasjon for 15 bransjer som har over 4 000 medlemsbedrifter og sysselsetter mer enn 70 000 ansatte. BNL ble etablert i 1997 og er i dag den nest største landsforeningen i NHO. BNL organiserer industri og eiendomsbedrifter, samt utøvende håndverkere og entreprenører. BNL tilbyr medlembedriftene veiledning i kollektiv og individuell arbeidsrett, tilgang på prognoser og annen rådgivning. 

TreFokus

TreFokus er et nasjonalt informasjons- og kommunikasjonsselskap som arbeider for hele verdikjeden marked – foredling – skog. TreFokus skal dekke treinformasjonsbehovet for aktører i byggenæringen og sluttbrukere i samfunnet for øvrig. Det overordnede målet er å bidra til økt og riktig bruk av tre i byggeri, herunder bruk av tre i kombinasjon med andre materialer. TreFokus eies av skogbruket og treindustrien i Norge. Selskapet er nettverksbasert og samarbeider med landets fremste kompetansemiljøer innenfor skogbruk, trebruk og trekonstruksjoner. 

Treteknisk

Norsk Treteknisk Institutt er et bransjeforskningsinstitutt for treindustrien i Norge. Hovedaktivitetene er:

 • Forskning og utvikling for treindustrien i Norge
 • Treindustriens kvalitetskontrollordninger
 • Testing og analyse av trebaserte produkter
 • Kunnskapsformidling til bransje, myndigheter og forbrukere
 • Internasjonalt FoU-samarbeid og standardisering
 • Kompetanseutvikling for treindustrien
 • Eksportrettet teknisk bistand
 • Oppdrag for medlemsbedrifter og andre
 • Sertifisering etter utenlandske produktstandarder

TreSenteret

Tresenteret i Trondheim bidrar til at tre som materiale får en tydelig posisjon innen forskning og undervisning ved NTNU, og at næringen aktivt benytter og oppfatter NTNU som et kompetansesenter for bruk av tre. Tresenteret skal bidra til at tre som materiale får en tydelig posisjon innen forskning og undervisning ved NTNU, og at næringen aktivt benytter og oppfatter NTNU som et kompetansesenter for bruk av tre. Tresenteret skal:

 • Medvirke til at NTNU blir et ledende utdanningsmiljø for innovasjon og utvikling med tre som materiale
 • Bidra til at antall studenter med fordypning på tre holdes på et høyt nivå
 • Være et bindeledd mellom næringslivet og NTNU med fokus på tre til bygningsformål

NTNU Wood

NTNU Wood er et tverrfaglig senter som fremmer prosjekter, studier og initiativer ved NTNU med skog og tre som ressursbase.

TTF

Treindustriens Tekniske Forening har som formål å fremme den tekniske og økonomiske utviklingen av treindustrien i Norge. Sekretariatet er hos Treteknisk og foreningen har et nært samarbeid med instituttet. Medlemskapet er personlig.

Verdikjeden Skog og Tre

Det har vært lagt stor vekt på samarbeid med andre organisasjoner som er en del av verdikjeden skognæringen. I tillegg til Treindustrien inngår følgende organisasjoner i Verdikjeden Skog og Tre:

Det foreligger en samarbeidserklæring mellom organisasjonene. Hensikten er å sørge for et felles budskap fra næringen for å bedre rammevilkårene for verdikjeden. Det har vært høy aktivitet i samarbeidet med jevnlige møter. Det er ikke eget sekretariat, og hele samarbeidet er basert på prinsippet om konsensus. Dette har hittil vist seg å være en effektiv samarbeidsform som ikke har krevd økonomiske ressurser utover det som allerede ligger i organisasjonene som deltar. Treindustrien hadde også i 2015 oppgaven med å koordinere møter og prosesser.

Nordiske organisasjoner

Skogsindustrierna er en bransjeorganisasjon for svensk masse-, papir- og tremekanisk industri. Formålet er å styrke bedriftenes konkurransekraft og øke bruken av skogbaserte produkter. Skogsindustrierna arbeider med svensk og europeisk næringspolitikk, markedsføring av tremekaniske produkter samt arbeidsgiverspørsmål.

The Finnish Forest Industries Federation (FFIF) er en organisasjon som representerer produsenter av papir og treprodukter i Finland. Hovedarbeidsområdene er handelspolitikk, skogbruk og økologi, industripolitikk, miljø og arbeidsmarked.

Nordisk Trebeskyttelsesråd (NTR) ble etablert i 1969 etter initiativ fra Nordisk Ministerråd. NTR skulle allerede fra starten støtte seg til en uavhengig teknisk gruppe sammensatt av forskere og eksperter. I Norden er det Teknikergruppen som forestår testing, forsøk og godkjenning av impregneringsmidler og -metoder. I starten harmoniserte man de ordninger og bestemmelser som gjaldt nasjonalt. I dag godkjenner Teknikergruppen impregneringsmidler og -metoder i henhold til den felleseuropeiske standarden EN 599.

Europeiske organisasjoner

European Organisation of the Sawmill Industry (EOS) er en felles organisasjon for sagbruksindustrien i Europa, og er tilsluttet CEI-Bois.

CEI-Bois er den europeiske organisasjonen for trebearbeidende industri. Medlemmene er nasjonale og europeiske bransjeorganisasjoner fra trebearbeidende sektor.