Nøkkeltall

Bedriftene

 • 114 medlemsbedrifter
 • Representerer rundt 90 % av norsk produksjon (sagbruk/høvleri)
 • Lokalisert nær råvaren

Ansatte

 • Trelastindustrien: 3 600 årsverk
 • I tillegg kommer øvrig treindustri, elementproduksjon m.v

Produktene

 • Trelast, limtre, impregnert, bygningselementer, precut, treemballasje og halvfabrikata til annen treindustri.
 • Råvarer til treforedling, spon- og fiberplater og energiprodusenter.
 • Energi (varme)

Varestrøm

Varestrømmen i trelastindustrien er som følger:

Varestrøm
Trelast 51 %   ¾ byggtre - ¼ halvfabrikata
Celluloseflis 26 %   Spesialprodusert for papirproduksjon
Sagflis 14 %

  Til plateproduksjon, landbruk, energi og andre formål

Tørre biprodukter 4 %   Til annen industri og energi
Tørkesvinn mm. 5 %   

I tillegg kommer 500 000 m3 bark. Barken benyttes til energiproduksjon (80%) og jordforbedring/hage/spesialprodukter (20 %)

Energi til produksjon

 • 72 % bioenergi
 • 25 % elektrisitet
 • 3 % fossilt

Produksjon i 2022  

 • 2,70 mill. m³ skurlast 
 • 1,16 mill. m³ høvellast

Eksport i 2022

 • 843 000 m³ trelast (SSB)

De største mottakerlandene er:

 • Sverige (27 % andel) 
 • Tyskland (15 %)
 • Storbritannia (14 %)
 • Danmark (12 %)
 • Belgia (10 %)
 • Nederland (8 %)

Import i 2022

 • 817 000 m³ trelast (SSB)

Importen fra Sverige utgjorde 94 % av totalen. Rundt 67 % av importen fra Sverige var høvellast og impregnert.