Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene

Treindustrien har sendt høringssvar til Klima- og miljødepartementet

 

Det vises til høringsforslag om statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene datert 03.10.17.

Treindustrien gir innspill til høringsforslaget fordi kommunene legger føringer som har avgjørende betydning for å nå klima- og miljømål. Kommunenes ulike roller, ansvar og myndighet må benyttes for å iverksette tiltak, også gjennom planlegging. Ved å sørge for planlegging og valg som legger til rette for næringsutvikling og innovasjon bidrar kommunene til at næringslivet kan være med å realisere det grønne skiftet. Materialer spiller her en vesentlig rolle. Bygg-, eiendoms- og anleggssektoren bruker på verdensbasis nær 40 % av alle ressurser, herunder materialer og energi.

 

Planretningslinjene legger føringer for byggenæringen

Direkte utslipp fra byggenæringen utgjør en vesentlig del av norske utslipp. Byggenæringen er fragmentert hvor hele 90 % av bedriftene har færre enn 10 ansatte. Dette medfører at myndighetene bør ta en utviklingsledelse og bruke sine ulike roller aktivt for å fremme innovasjon i en vesentlig sektor for Norge, både når det gjelder verdiskaping og klima- og miljøaspekt. Det offentlige kjøper omkring 35 % av næringenes leveranser. Planretningslinjene legger viktige føringer for at byggenæringen kan være en del av løsningen i det grønne skiftet.

 

Treindustrien – nøkkelrolle i det grønne skifte

Treindustrien er en del av norsk byggenæring. Vi organiserer produsenter av trelast og andre trebaserte byggematerialer og organiserer vel 90 % av den norske produksjonskapasiteten på området. Både produksjon, og produktene som er bygningsmaterialer, baseres på fornybare ressurser. Treindustrien er også en del av Verdikjeden Skog og Tre.

 

Måloppnåelse – kommunenes rolle

Det langsiktige målet er at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. Det grønne skiftet må innebære økt verdiskaping med mindre samlet miljøbelastning.

Treindustrien er positiv til at Regjeringen fremmer forslag til statlige planretningslinjer for kommunenes arbeide med klimatilpasning i areal- og samfunnsplanleggingen.

Det er i høringsbrevet lagt opp til at man kun ønsker kommentarer på delen som omhandler klimatilpasning. Dette vil slik Treindustrien ser det, være utilstrekkelig. Klimatilpasningsdelen må i større grad ses i sammenheng med reduksjon av klimagassutslipp og effektiv og bærekraftig ressursbruk. Dette mener vi kunne vært gjort tydeligere. 

Planretningslinjen holder på et viktig prinsipp om at kommunen skal ta i bruk et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med reduksjon av klimagassutslipp og klimatilpasning.

Gitt formålet med planretningslinjene om at kommunene og fylkeskommunene går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp og sørge for mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging, mener Treindustrien:

 

  1. Press på ressurser som følge av befolkningsvekst mv. gjenspeiles i kommuneplanenes samfunnsdel. Dette må i større grad overføres også til arealdelen i kommuneplanen ved at det stilles krav til bærekraftig materialbruk.
  2. Kommunene må i sin planlegging sørge for økt bruk av fornybare ressurser med lave klimagassutslipp. Dette er en forutsetning for klimatilpasning, reduserte klimagassutslipp, og for å lykkes med overgangen til en sirkulær økonomi.  
  3. Retningslinjen kunne gått lenger i å understreke viktigheten av kommunens øvrige roller i arbeidet med klimatilpasning og klimagassreduksjoner. 
  4. Bærekraftig materialbruk bør tydeliggjøres og inkluderes i retningslinjene både når det gjelder klimagassreduksjon og klimatilpasning.