Innspill til Statsbudsjettet 2016

26. august 2015

Innspill til Statsbudsjettet 2016 fra Verdikjeden Skog og Tre

Treindustrien, Treforedlingsindustriens Bransjeforening, Maskinentreprenørenes forbund, Landsorganisasjonen i Norge, Fellesforbundet, Norges Skogeierforbund, Norskog, og NoBio har etablert samarbeidet "Verdikjeden Skog og Tre".  Hensikten er å bidra til å styrke innovasjonskraft og produktivitet i verdikjeden, og sikre næringen konkurransedyktige rammevilkår.

Verdikjedesamarbeidet slutter seg til de anbefalingene som er kommet i SKOG22 og ber Regjeringen ta initiativ til å gjøre skog- og trenæringen til et nasjonalt strategisk satsingsområde som bidrag til å gjennomføre det grønne skifte. Målet er å utnytte næringens muligheter til å bidra til økt verdiskaping og reduserte klimagassutslipp.

Som innspill til budsjettet for 2016 vil vi særlig fremheve:

  • Omsetningspåbudet for biodrivstoff til veitrafikk trappes opp fra 5,5 % til 10 % innen 2020 iht. Klimaforliket. Forutsigbarhet er en forutsetning for ytterligere markeds-utvikling for biodrivstoff etter 2020.
  • Behovet for økte bevilgninger til FoU for å utvikle nye produkter, prosesser og teknologi.
  • Økt investeringsstøtte for etablering av pilot og demonstrasjonsanlegg er særlig viktig i denne sammenheng.
  • Avsetting av øremerkede midler til utbedring av flaskehalser på det fylkeskommunale og kommunale veinettet, slik at forskriftsendringen som tillater lengre og tyngre tømmertransporter skal få tilsiktet effekt.
  • Fortsatt satsing på utbygging av skogsbilveier.
  • Bevilgningen til skogplanting som klimatiltak bør trappes opp i tråd med anbefalingen fra Miljødirektoratet.
  • Styrke skattefunnordningen som virkemiddel.
  • De økonomiske rammebetingelsene for lærebedriftene bør styrkes.