Innspill til Skogmelding

15. september 2015

Innspill til Skogmelding fra Treindustrien

Det vises til invitasjon til å komme med innspill til Melding til Stortinget om skog- og trenæringen.

Treindustrien er bransjeorganisasjon for produsenter av trelast og andre trebaserte produkter. Bedriftene er lokalisert nær råvaren (skogen) og et flertall av dem utgjør hjørnesteinsbedrifter i sine lokalsamfunn. Treindustrien benytter 72 % bioenergi, 25 % vannkraft og 3 % fossilt til sin produksjon av fornybare bygningsmaterialer. 

Treindustrien er i tillegg til å være en del av Verdikjeden Skog og Tre også en del av byggenæringen, som er sterkt konkurranseutsatt. Byggenæringen omsatte for 424 milliarder i 2014. Direkte utslipp fra byggesektoren utgjør 14%, mens de indirekte utslippene er ca. 40 %.

Klimagassutslippet fra produksjon av dagens bygninger er omtrent like stort som klimagassutslippet fra energibruken i hele byggets levetid. Etter hvert som energimål nås i byggets driftsfase er det nødvendig å vektlegge hele byggets livsløp for å nå samfunnets klimamålsettinger.

Om byggenæringen skal bidra til å nå klimamålsetninger må hele livsløpet for bygg tas i betraktning. Det betyr blant annet at transport, materialbruk og avhending/sanering/gjenvinning av bygg blir relevant, ikke kun drift av bygget.

Regjeringen har utarbeidet flere strategier, eksempelvis BYGG21 og SKOG22 som har klare anbefalinger om tiltak som skal gi økt bærekraft i byggsektoren og i andre næringskjeder. Koordinering med andre departementer er nødvendig. Pr. i dag er det store mangler på virkemidler og insentiver som muliggjør målet om mer klimavennlige bygg. 

Treindustrien slutter seg til anbefalingene i SKOG22 og ber Regjeringen om at disse legges til grunn i nevnte stortingsmelding. Dette slik at skog- og trenæringen blir et nasjonalt strategisk satsingsområde som bidrar til overgang til bioøkonomien. Målet er å utnytte næringens muligheter til å bidra til økt verdiskaping og reduserte klimagassutslipp.