Innspill til opprettelse av Fornybar AS

6. april 2016

Innspill til opprettelse av Fornybar AS ("Greenfund") av Verdikjeden Skog og Tre

Det vises til møte 30. mars 2016 med Olje- og energidepartementet (OED) og representanter fra Verdikjeden Skog og Tre vedrørende Stortingets anmodning til Regjeringen om å utrede et investeringsselskap for utvikling av grønn teknologi i tilknytning til statsbudsjettet for 2016.

Skogen er en nødvendig del av en bioøkonomistrategi dersom Norge skal oppfylle Klimaforliket og nå FNs klimamål. Den regjeringsoppnevnte strategiprosessen SKOG22 anslår at hele Verdikjeden Skog og Tre kan firedoble sin omsetning fra dagens 43 milliarder til 180 milliarder om tretti år.

Norske skogindustribedrifter opererer i markeder med store muligheter og hvor kravet til endrings-takt og innovasjon er stor. Felles for mange av disse bedriftene er at de har godt kvalifisert arbeidskraft, men ofte mangler kapital til videre satsing. Derfor har SKOG22 og Verdikjeden Skog og Tre primært tatt til orde for at det er viktig å sikre et stabil og langsiktig eierskap i den skogbaserte verdikjeden.

Vi har pekt på at, sammen med privat kapital, kan etablering av et statlig strategisk eierskaps-instrument være et viktig verktøy for å oppnå dette. Et eierskapsinstrument må kunne eie og foreta strategiske oppkjøp i modne og etablerte selskaper med sikte på økt langsiktig verdiskaping i Norge. En slik modell må etableres gjennom et politisk fastsatt regelverk hvor det overordnede formålet er trukket opp av Stortinget. Det kan f.eks. rette seg mot strategiske bedrifter innenfor bransjer hvor Norge har ledende kompetanse og komparative fortrinn og/eller «grønne» teknologier.

En mulighet vi tidligere har påpekt er at Investinors mandat og investeringshorisont tilpasses et slikt formål. Konkret dreier det seg om avkastningskrav, investeringshorisont og øremerkede midler til fornybarinvesteringer mv. Det bør også være et mål å sikre norsk tilknytning for slik å forsterke muligheten for utnyttelse av fornybart råstoff i Norge, samtidig som grunnlaget for norsk verdi-skaping styrkes.

Verdikjeden Skog og Tre vil peke på at ved å ta utgangspunkt i eksisterende industri, økes mulighetene for raskest mulig å utvikle ny grønn teknologi, fordi man bygger videre på allerede gjennomførte investeringer i form av infrastruktur og kompetanse. Vi ser et behov for å forsterke ordninger som risikoavlaster prosjekter, og at dette er et større behov enn økt tilgang på eierkapital.

Videre vil vi peke på behovet for fleksibilitet og behov for langsiktighet i kapitaltilgangen tilpasset det enkelte selskapet og prosjektets behov. Dette fordi potensielle prosjekter er svært forskjellige.

Definisjonen av «grønn teknologi» bør ikke gjøres for snever, men tilrettelegge for lavere utslipp, redusere avhengigheten av fossile råstoff og bidra til verdiskaping i vid forstand.

  • Myndighetene bør bidra til risikoavlastning i alle faser av et forskning- og utviklingsprosjekt for utvikling av produkter, teknologi og kompetanse. 
  • For raskest mulig å kunne skape ny grønn industri gjennom teknologiutvikling må det tas utgangspunkt i eksisterende bedrifter. Dette for å bygge videre på allerede gjennomførte investeringer i kompetanse og infrastruktur, og dermed redusere risiko.
  • Fokus på å stimulere til videreforedling i Norge for å ikke bli en ren råvareleverandør, men sikre verdiskaping i Norge.
  • Benytte juridiske virkemidler for å fremme livsløpsvurderinger og livsløpsanalyser slik at investeringer og utvikling av ny teknologi støttes av markedsstimulerende tiltak.
  • Utviklingen av biobasert økonomi forutsetter at myndighetene understøtter nye markeder ved å legge premisser gjennom lover, forskrifter og offentlige anskaffelser.

Verdikjeden Skog og Tre er positive til å styrke virkemidler for å fremme bruk av fornybare ressurser der CO2-regnskapet vektlegges. Utvikling av konkurransedyktige løsninger må være en forutsetning.