Innspill fra Verdikjeden til omsetningskrav for biodrivstoff

Organisasjonene i Verdikjeden Skog og Tre har sendt en uttalelse til Klima- og miljødepartementet på høring "Endringer i omsetningskravet for biodrivstoff". 

Treindustrien, Treforedlingsindustriens Bransjeforening, Maskinentreprenørenes forbund, Fellesforbundet, Norges Skogeierforbund, Norskog, og NoBio utgjør samarbeidet "Verdikjeden Skog og Tre". Hensikten er å bidra til å styrke innovasjonskraft og produktivitet i verdikjeden og sikre næringen konkurransedyktige rammevilkår.

Verdikjeden Skog og Tre viser til strategiprosessene som pågår blant annet knyttet til bioøkonomi, grønn konkurransekraft og sirkulær økonomi. For å nå målsetningene om at Norge skal være et lavutslippssamfunn i 2050 vil skogen spille en helt avgjørende rolle. For å utløse potensialet Norge har i uutnyttede fornybare ressurser er en målrettet politikk påkrevd. Det må tas i bruk både økonomiske incentiv og regulatoriske virkemidler for å skape nye markeder som fremmer fornybarsamfunnet.

Potensialet for økt verdiskaping er stort. Ulike konkurransevilkår og betydelige utfordringer knyttet til avsetning på biprodukter svekker lønnsomhet som er en forutsetning for omstilling i industrien. Etter bortfallet av treforedlingskapasitet i Norge er konsekvensen utstrakt eksport av råvarer og biprodukter for å opprettholde aktiviteten i skogbruket og i treindustrien. Rammebetingelser som fremmer avsetning av massevirke og biprodukter i Norge er nødvendige for lønnsomhet i verdikjeden.

Lønnsom avsetning av massevirke og biprodukter vil direkte påvirke tremekanisk industri sin evne til styrket posisjon i hjemmemarkedet. En slik situasjon vil bygge bro og gi muligheter for posisjoner også i det globale markedet.

Utvikling av ny industri i Norge basert på skog og tre er påkrevd, særlig sett i lys av utviklingen i norsk økonomi.

Verdikjeden Skog og Tre vektla i sitt innspill til statsbudsjett 2017 følgende:

  • Regulatoriske og økonomiske tiltak som utløser verdiskapingspotensialet knyttet til massevirke og i biprodukter i skognæringen, slik det er beskrevet i SKOG22.
  • Det må sikres en satsing på biodrivstoff som gir grunnlag for investeringer og langsiktighet.

 

Til høringsnotatet:

Verdikjeden Skog og Tre er positive til at Stortinget ber Regjeringen gjennom anmodningsvedtak 74 og 76 å øke omsetningskrav for biodrivstoff:

  • Verdikjeden skog og tre er svært positive til økt omsetningskrav for biodrivstoff. Dette er et viktig incentiv for å få ytterligere produksjonskapasitet basert på skogråstoff i Norge. En utvikling i nivå for omsetningspåbudet gir også forutsigbarhet for investeringer i Norge.
  • Verdikjeden støtter alternativ B med delkrav om at 1,5 prosent av omsatt biodrivstoff skal være dobbelttellende.