Høringsinnspill – Forslag til skjerpede miljøkrav i regelverket om offentlige anskaffelser 

Høringsinnspill fra Treindustrien til Nærings- og Fiskeridepartementet 8. mars 2023.

Treindustrien viser til høring om skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser og takker for muligheten til å gi innspill.  

Treindustrien er bransjeorganisasjon for norske produsenter av byggematerialer i tre med medlemsbedrifter i flere ledd i verdikjeden; fra sagbruk og høvlerier til elementprodusenter og produsenter av treemballasje. Hovedproduktene for våre medlemsbedrifter går til byggenæringen, mens sidestrømmer som bark og flis går til andre sektorer som treforedling, prosessindustri og til energiformål.  

Våre medlemsbedrifter er betydelige leverandører til byggenæringen, også til offentlige byggeprosjekter.  Treindustrien støtter at det stilles ambisiøse klima- og miljømål i offentlige anskaffelser og at forpliktelsene strammes til. Det må bli vanskeligere å "velge bort" klima- og miljøhensyn. Offentlige bestillere spiller en svært viktig rolle for å bidra til å nå klimamålene. Det er nødvendig at klima – og miljø tillegges reell vekt i anskaffelsene og at man strekker seg lenger enn det som gjøres i dag. Offentlige anskaffelser må være et verktøy som gir forutsigbarhet og grunnlag for investeringer i utvikling av klimavennlige produkter og løsninger. Det må bidra til innovasjon i hele verdikjeden, også hos underleverandører.  

En regelendring må sette et sterkt miljøpreg helt fra planleggingsfasen av offentlige anskaffelser. Det må bidra til å styrke konkurransekraften til bedrifter som prioriterer klima, miljø og bærekraft og fremme klima- og miljøvennlige materialer og produkter.  Regelendringen må føre til en dreining mot at kvalitet ivaretas på en tydeligere måte ved offentlige innkjøp.  

En skjerping av regelverket må også følges opp av et kompetanseløft for offentlige innkjøpere når det kommer til miljø, kvalitet og innovasjon. Det må sikres økt bestillerkompetanse i kommuner og fylkeskommuner, også på ledelsesnivå der innkjøpsstrategiene forankres. Det er derfor svært viktig at det settes av tilstrekkelige midler til dette.  

Forskriftsendringen må sikre at det er vesentlige miljøutfordringer som vektlegges i anskaffelsen, slik at klima- og miljøkravene som stilles gir størst mulig bedring i klima- og miljøfotavtrykket. Det er en bekymring at det kan bli stilt krav på enkeltområder som ikke gir tilstrekkelig effekt totalt sett. Treindustrien mener at det bør utarbeides sektorspesifikke krav i tråd med klimaomstillingsmålet. Det er hensiktsmessig å starte med byggenæringen som utgjør en stor del av anskaffelsene. DFØs kriterieveileder kan være et utgangpunkt for å utarbeide slike krav. Treindustrien mener blant annet at reduserte klimagassutslipp er et krav som bør vektlegges. For CO2-reduksjon i offentlig sektor har DFØ utarbeidet et verktøy for utslippsrammer for ulike typer bygg, og klimaregnskap inngår også som del av DFØs kriterieveileder for bygg. Det er hensiktsmessig at offentlig sektor også bidrar i videre utvikling av egnede verktøy for beregning av CO2-utslipp for å sikre at dette blir enda enklere å levere på, lik konkurranse og etterprøvbarhet på tilbudsstadiet. Vekting av kriteriet bør vurderes i samarbeid med bransjen som en del av markedsdialogen.  

Treindustrien mener det kan være hensiktsmessig å stille krav til ytelse eller å vekte miljø med minst 30 % som tildelingskriterium, eventuelt en kombinasjon. I begge tilfeller må vesentlig miljøpåvirkning vektlegges, altså at kravene som stilles gir størst mulig klima- og miljøeffekt.    

Treindustrien vil også understreke viktigheten av god kontraktsoppfølging, for å sikre at leveransen er dokumentert og i tråd med det som er bestilt. 

Vi viser også til innspill fra Byggenæringens Landsforening.