Miljødeklarasjoner for treprodukter

En EPD (Environmental Product Declaration, eller på norsk miljødeklarasjon) er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til et produkt på en standardisert og objektiv måte.

altEPD

En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen.

Treindustrien utviklet tidligere felles miljødeklarasjoner til fri anvendelse for alle medlemsbedriftene for disse fire produkttypene:

  • Konstruksjonsvirke
  • Skurlast
  • Panel
  • Kledning med vanntynnbar maling.

Disse er nå i ferd med å utløpe og det er bestemt at det ikke utvikles flere felles EPDer. Treindustrien har de siste årene satset på å bygge kompentanse om miljødokumentasjon hos medlemsbedriftene. Etterspørselen etter miljødokumentasjon i markedet er økende og EPD er en grunnstein for å kunne utvikle gode livsløpsanalyser av bygninger. Markedet ønsker bedriftspesifikke data og utviklingen av EPDer går også i retning av mer prosjektspesifikk informasjon og bruk av EPD-generatorer. 

Det er EPD-Norge som er programoperatør for EPDer i Norge, og tilgjengelige EPDer finnes på deres nettsider.

BYGGET PÅ STANDARDER

Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder. EN15804 er standarden for EPD. Produktkategoriregler –Product Category Rules - er et obligatorisk forarbeid før utarbeidelse av miljødeklarasjoner for et produkt og det er egen PCR for trebaserte produkter.

HVA VISER EN EPD

Miljødeklarasjonen EPD viser produktets miljø- og klimaprestasjon gjennom hele livsløpet. EPDen er delt inn i ulike faser.

  • A1 - A3 - Her inkludereres i hovedsak miljøprestasjon og miljøbelastning i produksjonsprosessen, inkludert frakt av materialer til fabrikken.
  • A4 - Her vises utslipp ved transport fra produksjonssted til marked/byggeplass
  • B - driftsfasen (vedlikehold, reparasjoner m.v)
  • C - sluttfasen (demontering, transport, avfallshåndtering)
  • D - Nytte ved gjenvinning

NYTTE AV EPD

I tillegg til at markedet etterspør miljødokumentasjon og det ofte må fremlegges i forbindelse med sertifiseringsordninger slik som BREEAM Nor, er også utvikling av EPD et nyttig verktøy i eget forbedringsarbeid. EPDen gir bedriften god oversikt over egen ressursbruk, slik som for eksempel energibruk, innsatsfaktorer i produksjonen og transport. Slik kan det også oppnås kostnadsbesparelser, effektivitetsgevinster og stadig forbedrede miljøprestasjoner når EPDen danner grunnlag for forbedringsarbeid i bedriften. 

Bedrifter som vil vite mer om EPD kan kontakte Treindustrien.