Heidi Finstad.jpg

Tre og betong - Ikke enten eller, men både og!

Bygg skal dekke ulike brukerbehov. I tillegg skal bygg bidra til å nå samfunnsmål, både sosialt, teknisk, økonomisk og ikke minst klima – og miljømessig. For å oppnå bærekraftige bygg må de beste materialegenskapene kombineres. 

Kommentar fra Treindustriens administrerende direktør Heidi Finstad, også publisert på bygg.no:

Rapporten «Klimagassregnskap av tre- og betongkonstruksjoner" ble lagt frem på Byggevareindustriens forening sitt arrangement i Arendal. Rapporten analyserer konsekvenser av å velge betong fremfor tre som materiale i et bygg og innvirkninger ulike valg av løsninger har for den totale klimabelastningen til aktuelle bygg.  Det må nevnes at produsenter innen trebasert industri ikke er gitt mulighet til å bidra med optimaliserte løsninger slik betongelementprodusenter har i arbeidet med rapporten. Likevel, rapporten er et bidrag til utvikling ved å adressere flere viktige problemstillinger og behov for både kunnskapsutvikling og FoU.

Type bygg, geografisk plassering og en rekke andre faktorer påvirker klimaresultatet i bygg, slik Østfoldforskning peker på i sitt arbeid. Byggherren må se på totalbildet ved å vurdere de viktigste faktorene.  Rapporten viser at dette er sammensatt, men også at det er potensiale i å forbedre klimaprestasjon til alle byggematerialer. Det kan for eksempel tas grep i produksjonen og transportutslipp kan reduseres.

Hele 44 prosent av klimagassutslippene i bygg- anleggs- og eiendomssektoren kommer fra import, viser en fersk rapport Asplan Viak har utarbeidet for BNL.  Det betyr at det viktigste bidraget for å redusere klimagassutslipp i norsk byggenæring, er å sørge for konkurransekraft for norske aktører.  Det er meningsløst at importen av byggevarer eskalerer samtidig som Norge ikke klarer å oppfylle sine klimaforpliktelser. 

Etterspørselen etter trebaserte bygg er sterkt økende. Treindustrien jobber kontinuerlig med å forbedre miljøprestasjoner og er positiv til at det også utvikles stadig mer miljøvennlig betong.   

Treindustrien ønsker krevende bestillere som utfordrer og involverer produsentene slik at man optimaliserer løsninger og sammen sørger for innovasjon og utvikling. Gjennom sunn konkurranse og samarbeid utvikles bærekraftige løsninger.