Staalesen Stortinget.png

Tiltak må komme nå for å unngå bråstopp i byggnæringen

Treindustriens bekymring for kommunenes evne til å sette i gang vedlikeholdsarbeid og planlagte investeringer ble tatt opp i Stortinget tirsdag 28. april.

Etter oppslaget i Nationen der Treindustrien uttrykker bekymring for at markedet i byggenæringen kan stoppe opp dersom det ikke kommer nødvendige tiltak, har saken blitt tatt opp i Stortinget. Stortingsrepresentant Siri Gåsemyr Staalesen (Ap) stilte 28. april spørsmål til Kommunal og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) om kommunene ville få kompensert for bortfall av skatteinntekter. Det er positivt at Astrup sier staten skal stille opp for kommunene, men det er nødvendig med garantier og bevilgninger for å fjerne usikkerheten hos kommunene, mener Treindustrien.

Her kan dere se saken bli tatt opp i Stortinget. (Start videoen fra 01.31.15)

Tiltak kan ikke vente til revidert nasjonalbudsjett

En samlet BAE-næring la 22. mars fram sine forslag til tiltak i en krisepakke for sektoren. Ved å vente på revidert nasjonalbudsjett som først vedtas av Stortinget i juni, vil effekten av tiltak først komme etter sommeren. Da har byggenæringen tapt den viktigste tiden i markedet i 2020 og også i 2021. Regjeringen og Stortinget må være tydelige på at rammebetingelsene til kommunene opprettholdes for å kunne gjennomføre investeringer i vedtatte planer. Krisepakkene som har kommet så langt er ikke tilstrekkelige for å støtte opp om byggenæringens behov for å sikre sysselsetting og aktivitet fremover. Vedvarende usikkerhet knekker i seg selv markedet.

Byggenæringen er et verktøy for sysselsetting og verdiskaping

Byggenæringen er et verktøy for sysselsetting og verdiskaping, og hjulene må holdes i gang i hele landet gjennom krisen samtidig som det skapes varige verdier. Tiltak som støtter opp om klima- og miljømål og en overgang til sirkulærøkonomi må ligge til grunn. Kommunalpolitiske møter i formannskap og planutvalg som vedtar reguleringer, byggesaker og investeringer (økonomiske bevilgninger) har sine møter i april som grunnlag for andregangsbehandling i kommunestyret i juni. Det som ikke kommer med av saker i disse møtene, vil først behandles til høsten i september og oktober. Dette gir også ringvirkninger i boligmarkedet som er knyttet opp mot offentlige investeringer i skoler, barnehager, infrastruktur m.v.

Treindustrien mener kommunene må kompenseres for inntektsbortfall slik at planlagte investeringer kan gjennomføres og planer forseres. Det må også bevilges ekstraordinære midler til kommuner og fylker for å forsere vedlikehold som allerede ligger i vedlikeholdsplaner.

Sats på rehabilitering, tilbygg og oppgradering av boliger og bygg

I privatmarkedet er det behov for insentiver for rehabilitering, ombygging og tilbygg av boliger og bygg. Det er fornuftig å forlenge levetiden på byggene vi allerede har. Virkemidler gjennom for eksempel Enova kan brukes for å stimulere til rehabilitering, ombygging og tilbygg for å forlenge levetiden på dagens bygg.  Det kan også innføres ENØK-tilskudd til oppgradering av boliger med lempede krav til å få støtte. Det er viktig at tilskudd gir muligheter også til trinnvise forbedinger/oppgraderinger, slik at det ikke bare er de som har råd til å "ta alt på en gang" som får støtte. Dette i tråd med EUs planlagte "renovation wave" i Green Deal. 

Når det gjelder markedet for nye boliger bør Husbankens rammer styrkes.

Treindustrien har i media adressert behovet for tiltak nå - for å sikre aktivitet og sysselsetting i byggenæringen framover. 

Les mer:

"Frykter for kommunale bevilgninger - kan bli fatalt for byggenæringen" - sak på bygg.no

"Byggenæringen trenger oppdrag fra kommunene" - innlegg av Jon Sandnes, BNL, i Nationen

"Treindustrien fortviler over usikker framtid" - sak i Nationen

" Motoren i det største markedet i byggenæringen har stanset" Gjestekommentar fra Heidi Finstad på bygg.no

"Treindustrien vil ha politisk handling" sak på bygg.no

Les også:

Treindustriens innspill til Finansdepartementet