Heidi Finstad.jpg

Statsbudsjettet: For lite penger til bruprogrammet

Heller ikke denne gangen kommer det bevilgninger til bruprogrammet på nivået forutsatt i Nasjonal Transportplan. Kun 26 millioner kroner er satt av til dette i 2020. 

Etterspørselen etter trebaserte materialer er stor og norsk skog- og trenæring har store muligheter for utvikling. Forutsigbare rammebetingelser er nøkkelen for å utløse investeringer i ny industri. Regjeringen svikter næringslivet når bruprogrammet ikke følges opp i tråd med Nasjonal Transportplan, mener Treindustrien.      

- Norsk topografi er utfordrende med tanke på transport og kostnader. Transport er en avgjørende rammebetingelse for norsk konkurransekraft, særlig for industrien og byggenæringen som har bedrifter over hele landet og frakter store volumer, sier administrerende direktør i Treindustrien Heidi Finstad. 

I statsbudsjettet for 2020 lanserer Regjeringen en ny tilskuddsordning for å bedre fremkommeligheten for næringstransport på fylkesveiene, men følger ikke opp bruprogrammet i henhold til nivået i NTP.  

- Det er positivt at Regjeringen ser på ordninger for å bedre fremkommeligheten for næringstransport, men da må bruprogrammet som ligger inne i NTP, og som nettopp har dette formålet, også følges opp, sier Finstad. 

I Nasjonal Transportplan ligger det inne 300 millioner kroner fordelt på seks år for å utbedre bruer og øke fremkommeligheten for tømmertransport og større kjøretøy. Dette gir både miljøeffekter og store kostnadsbesparelser. I 2018 kom det ingen bevilgning og i 2019 kun 25 millioner kroner. Heller ikke i 2020 kommer det et løft, og det er kun satt av 26 millioner kroner.  

- Det er svært skuffende at Regjeringen ikke følger opp bruprogrammet på nivået forutsatt i NTP, og heller øker etterslepet i finansieringen av dette. Fjerning av flaskehalser på veinettet er en svært viktig rammebetingelse for å utløse muligheter i norsk næringsliv, sier administrerende direktør i Treindustrien Heidi Finstad. 

Treindustrien mener det er nødvendig med en offensiv og forutsigbar samferdselspolitikk for å utjevne konkurranseulemper for norske bedrifter.