Heidi Finstad_7199_2.jpg

Sammen om saken

Gjestekommentar i Bygg.no av Treindustriens adm. dir. Heidi Finstad

 

Jan Eldegard Hjelle deler sine refleksjoner i en gjestekommentar på bygg.no denne uken, under overskriften "Går vi framoverlent mot framtiden eller står vi med baken mot saken?"

Eldegard Hjelle surrer sammen argumenter, faglige feilaktigheter og ulike debatter for å fremme betong i konkurransen med andre materialer. Han er bekymret for avskoging, men vi kan berolige han med at hogst i Norge skjer på en bærekraftig måte. Tilveksten er langt større enn det man hogger, og tømmer som brukes er sertifisert. Masseuttak til produksjon av betong kan også skje på en kontrollert og bærekraftig måte, selv om motstandere vil hevde at man skader naturlandskapet varig. Områder for masseuttak kan i etterkant benyttes til verdiskaping som ellers ikke hadde vært lønnsomt. Alle varer må produseres av noe. Uttak av råvarer må baseres på prinsipper om bærekraft og fornybarhet.

La det være helt klart fra Treindustriens side, vi er positive til alle materialer. Vi mener at de beste byggene og anleggene er de som oppføres hvor fortrinnene i alle materialegenskaper utnyttes. Fremtiden kommer definitivt ikke til å bestå av det ene eller det andre, selv om Eldegard Hjelle ser ut til å ønske dette. Treindustrien er positiv til konkurranse, dette bidrar til å utvikle konkurransedyktige løsninger med tanke på miljø, kostnader og kvalitet.

I veikart for Prosessindustrien er målet økt verdiskaping med nullutslipp i 2050. For å få til dette, må økt bruk av fornybare ressurser og lavere CO2-utslipp være en del av løsningen. Treindustriens biprodukter kan bidra til at prosessindustrien når disse ambisiøse målene.

Sirkulær økonomi og bioøkonomi må sees i en sammenheng for å nå Norges ambisiøse klima- og miljømål. Det grønne skiftet skjer ikke fra den ene dagen til den neste, det krever initiativ både fra næringslivet, innbyggere og myndigheter. Klimautfordringene er et globalt problem, men det kan kun løses lokalt. Norge har overskudd av fornybare ressurser, høy kompetanse, dyktige fagarbeidere, og ikke minst et velfungerende og godt hjemmemarked. I tillegg har vi tilgang på kapital og unike kompetansemiljø. La oss gå foran, og ikke la oss fordumme av ensidig og vikarierende argumenter som kun er egnet til å undergrave innovasjon.

Les gjestekommentarer her