Utsnitt Heidi 3 til nett.png

Regjeringserklæringen gir muligheter for treindustrien 

Hurdalsplattformen vil satse på norsk treindustri og økt bruk av tre.

- Regjeringen vil satse på videreforedling av naturressurser i Norge og legger opp til en industriell satsing basert på fornybare råvarer og der skogen skal tas i bruk for å nå klima- og miljømål. Det gir gode utviklingsmuligheter i vår næring, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien.  

- Det er positivt at regjeringen peker på at det må stilles klimakrav til byggenæringen der det blant annet skal stilles krav offentlige anskaffelser og stimuleres til mer energieffektivisering. Dette er i tråd med hva store deler av byggenæringen har ønsket, sier Finstad.  

- Vi er også svært glade for at regjeringen ser på tre som byggemateriale som en del av løsningen for å nå klimamålene, der man har blikket rettet også mot rehabiliteringsmarkedet og forlenget levetid på bygg. Treindustrien ser frem til det annonserte utviklingsprogrammet for trebygg og fornying av bygg. 

- For bedriftene i treindustrien er samferdsel er avgjørende rammebetingelse. Vi ser at regjeringen både vil ha mer gods på bane, fjerne flaskehalser på vegnettet og utbedre fylkesveinettet. Vi skulle ønske oss at regjeringserklæringen var mere konkret på hvilke tiltak man vil prioritere innenfor samferdsel, da industrien trenger forutsigbarhet for å investere.  Vi ser fram til å samarbeide nærmere, slik at tiltakene som gir effekt for industrien kommer raskt på plass, sier Finstad.