Industrielt Byggeri kranløft.jpg
Foto: Aasmund Bunkholt

Regjeringserklæringen - muligheter for industriutvikling

Den nye regjeringsplattformen legger vekt på innovasjon og verdiskaping basert på fornybare ressurser. Her ligger det muligheter for norsk treindustri.

- Det er gledelig at den regjeringen vil satse på bioøkonomi, sier Treindustriens administrerende direktør Heidi Finstad.

I Jeløya-plattformen står det blant annet at "Regjeringen vil føre en industri- og næringspolitikk som legger til rette for å utnytte Norges naturgitte forutsetninger og sterke teknologi- og kompetansemiljøer."

- Det er svært positivt at regjeringen vil være en pådriver for innovasjon og nytenkning, og setter dagsorden når det gjelder bruk av fornybare ressurser. Tre som materiale har mange fortrinn skal vi nå klimamålene, sier administrerende direktør i Treindustrien Heidi Finstad.

For å nå målene mener Treindustrien det er nødvendig at det offentlige går foran.

- Ved å utforme regelverk som stimulerer til økt bruk av fornybare materialer får vi også nyskaping. Når det offentlige etterspør grønne løsninger legges det til rette for økt innovasjon og bruk av tre som byggemateriale, sier Finstad.

Skal norske produsenter være med i konkurransen er det viktig at også rammebetingelsene er på plass. Derfor mener Treindustrien det er gledelig at regjeringen vil legge til rette for økt avvirkning i skogen, arbeide for å avvikle bo- og konsesjonsplikt på skogeiendommer og fjerne flaskehalser for transport.

- Her blir det viktig at regjeringen har fokus på transport av byggevarer og ferdigvarer, og ikke kun råvaretransport, sier Finstad.