Heidi Finstad og Jon Georg Dale.jpg

Ny tømmerkai åpnet

Ny tømmerkai i Eidsnes i Lindås kommune er nå åpnet. Treindustrien gir regjeringen honnør for satsing på infrastruktur langs kysten.

- Treindustrien vil gi honnør til Regjeringen for satsing på infrastruktur langs kysten.

Dette sa administrerende direktør Heidi Finstad i forbindelse med åpningen av ny tømmerkai i Eidsnes i Lindås kommune tirsdag 13. september.

Vestlandet har betydelige ressurser i form av hogstmoden skog. Det å få mest mulig tømmer over på båt bidrar til kostnadsreduksjoner for trebasert industri, samtidig som det gir miljøeffekter ved å redusere transport av gods på veiene. Midt-Norge og Trøndelagsregionen har en velfungerende verdikjede, og det blir viktig å sikre effektiv tilgang på råstoff i årene som kommer. Effektiv kaistruktur må henge sammen med veisatsing og behovet for utbedring av flaskehalser, særlig på fylkesveinettet.

- Treindustrien håper Regjeringen vil fortsette satsingen på infrastruktur i kommende statsbudsjett, sier Finstad.

Satsing på infrastruktur er et viktig bidrag for å øke lønnsomheten i trebasert industri. Dette gir effekter også i treindustriens viktigste marked, som er byggenæringen.

- Byggenæringen omtales som 40%-næringen, blant annet fordi den forbruker 40% av ressursene. Skal byggenæringen bidra til å nå klimamål, må bruken av fornybare ressurser opp. Treindustrien vil være en bidragsyter, og satsing på infrastruktur er viktig for konkurranseevnen og dermed også mulighetene for å satse på utvikling i industrien, sier Finstad.