42179 Mjøstårnet episode 1 pressefoto Moelven Foto Anti og Jens Haugen.jpg

Grønn omstilling og aktivitet i byggenæringen

Tiltak for å bidra til aktivitet og stimulering av norsk økonomi i koronakrisen, må også bidra til grønn omstilling og til at vi når andre samfunnsmål. Treindustrien og byggenæringen kan spille en nøkkelrolle.

Byggenæringen sysselsetter omtrent 360 000 over hele landet, og er det viktigste markedet for treindustrien. Bedriftene i treindsutrien og byggenæringen har gjort en kjempeinnsats med å sikre smittevern, samtidig som hjulene har vært holdt i gang gjennom krisen. For næringen vil koronakrisen først gi virkelig utslag fram i tid, som følge av dagens situasjon i norsk økonomi. Premissene for markedsutvikling for byggenæringen høsten 2020 og 2021 legges nå, og det er prekært å stimulere markedet for å motvirke økt arbeidsledighet og tapt verdiskapning. 

Det er behov for:

  • Etterspørselstimulering i offentlig sektor 
  • Etterspørselstimulering i privat sektor
  • Etterspørselstimulering knyttet til rehabilitering, ombygging og tilbygg hvor dagens virkemiddelapparat justeres for å nå mål
  • Klima – og miljømål må være en forutsetning for tiltak i krisen. Statens bruk av penger i krisen må være langsiktige investeringer i samfunnsmål.

Treindustrien mener det er gode muligheter for å bidra til aktivitet og sysselsetting i byggnæringen, samtidig som man også når andre samfunnsmål. Norge har ambisiøse klimaforpliktelser som skal nås innen 2030. Levetiden på dagens bygg må forlenges, ressursbruken må ned og klimagassutslippene må ned. Det er samtidig mulig å bidra til å løsninger innenfor andre samfunnsområder, slik som eldrebølgen ved å tilpasse boliger til nye behov.

 

alt

 

Stortinget ba i vedtak nr. 438 regjeringen legge fram en sak om hvordan nye finansieringsformer for boliger til eldre kan bidra til å redusere behovet for sykehjemsplasser og andre former for heldøgns omsorg. Dette ble vedtatt i forbindelse med regjeringserklæringen høsten 2018.  Stortingsmelding nr. 15 (2017-2018) «leve hele livet» omhandler også boliger til eldre og behovet for også tilpasninger av eksisterende bolig. 

BNL, har utarbeidet et notat med forslag til koronatiltak for grønn omstilling. Les om tiltakene i vedlegget nederst i denne saken..