modulvogntog moelven.jpg
Foto: Per Børke, Moelven

Fremdrift for modulvogntog

Flere veieistrekninger har blitt åpnet for modulvogntog etter at Treindustrien har satt saken på dagsorden. Arbeidet med å få åpnet viktige tilknytningsveier fortsetter for fullt. Små grep kan gi stor effekt.

Treindustrien har lenge jobbet for å åpne veinettet for modulvogntog. Arbeidet har gitt resultater hvor flere strekninger er åpnet, dette gjelder blant annet:

  • Fra X E18 Sandvika til Buskerud grense/Sollihøgda
  • E 16:  Fra Oppland grense / Leirsjøen til Gardermoen
  • Eidsvoll: Fv 508, Østre Hurdalsveg: Fra X E6/Fv. 180 Nebbenes til Piro X Fv 501
  • Eidsvoll: Fv 501, Trondheimsvegen:  Fra Piro X Fv 508 til  X Kv 7200 Sagvegen
  • Eidsvoll: Kv 7200, Sagvegen: Fra Fv 501 Trondheimsvegen til Moelven Eidsvoll Verk
  • RV 162: Grønlia - Sjursøya

Arbeidet med å få å åpnet flere strekninger, blant annet på viktige tilknytningsveier pågår for fullt. For å få full effekt må næringen jobbe mot tre ulike forvaltningsnivå og veieiere: statlige veier, fylkeskommunale veier og kommunale veier. Dette er ressurskrevende for næringslivet og man er avhengig av bevilgninger både over statsbudsjettet, fra fylkene og fra de enkelte kommunene. Treindustrien samarbeider tett  i med Lastebileierforbundet, BNL og NHO transport og logistikk i oppfølgingen.

Det er nå sendt brev til aktuelle fylker og kommuner for å få åpnet viktige strekninger for modulvogntog. Bak brevet står Verdikjeden Skog og Tre, som består av Treindustrien, Treforedlingsindustriens bransjeforening, Maskinentreprenørenes forbund, Norges Skogeierforbund, Fellesforbundet, NoBio, NORSKOG og Statskog. Verdikjeden Skog og Tre ber om at kommunene og fylkene prioriterer og bidrar til nødvendige tiltak slik at modulvogntog kan tas i bruk, og at utbedringene skjer allerede i 2018.

Mange steder er det relativt små tiltak som må settes inn for å få åpnet veien for større vogntog. Disse tiltakene vil gi stor effekt. For å kunne ta i bruk modulvogntog er man avhengig av sammenhengende veistrekninger for denne type kjøretøy fra produksjonssted og ut til kunde. Hittil er det i hovedsak stamveinettet/riksveier som er åpnet for modulvogntog i Norge. På viktige strekninger for norske produsenter på fylkesveinettet og kommunale veier er det fortsatt ikke mulig å ta i bruk modulvogntog. Ifølge Statens Vegvesen er kryssløsninger og avkjøringer i mange tilfeller ikke tilpasset modulvogntog. 

Åpning for modulvogntog på tilførselsveiene er viktig for å fremme investeringer i Norge. Fra 2014 ble det tillatt å ta i bruk modulvogntog, men hver veistrekning må åpnes for seg. Næringslivet har investert i bilpark for å hente ut effekter av ordningen. Åpning for modulvogntog gir færre vogntog på veiene da hver bil får med seg mer last enn ordinære vogntog. Det gir både lavere klimagassutslipp og økt konkurransekraft. Norske produsenter har imidlertid ikke kunne hente ut gevinsten da viktige strekninger fra produksjonssted ut mot hovedveinettet ikke er åpnet. Derimot er det åpnet for modulvogntog på det svenske veinettet, samt på veistrekninger over grensa til Norge.  Slik kan svenske produsenter kjøre med modulvogntog inn til kunder i Norge. Dette medfører en alvorlig konkurransevridning. Det er derfor viktig å få fjernet hindringer og gjort nødvendige utbedringer på kommunale veier og fylkesveier.