Bergene Holm produksjonshall
Foto: Bergene Holm AS

Forskningsprosjekt styrker treets posisjon som ingeniørmateriale

Treteknisk har de siste fire årene ledet forskningsprosjektet «Tresterk». Prosjektet har ved hjelp av nye metoder for trelastsortering bidratt til å få fram trelast med høyere styrke og stivhet fra det samme tømmeret.

Dette bidrar til at ytelsene i en trekonstruksjon kan beregnes mer nøyaktig og at treets egenskaper utnyttes bedre.

Prosjektet har gått over fire år og vært finansiert av Forskningsrådet, Skogtiltaksfondet, Fondet for Treteknisk Forskning og deltakerne selv. Seks treindustribedrifter har deltatt i prosjektet sammen med Norske Takstolprodusenters Forening, Norske Limtreprodusenters Forening, NMBU, Microtec, Viken Skog og Treteknisk, som har ledet prosjektet.

Per Otto Flæte som har vært prosjektleder hos Treteknisk forteller at resultatene viser at det fortsatt å en del å hente på å utnytte treets egenskaper som ingeniørmateriale.

Prosjektets innfallsvinkel har blant annet vært å kombinere skoglige data med maskinsortering i industrien. I prosjektarbeidet har effekten av å styrkesortere i ulike steg fra skog til ferdigtørket trelast blitt kvantifisert. Dette har lagt grunnlaget for at sagbruk kan ta ut høyere styrkeklasser uten nødvendigvis å investere i veldig kostbar teknologi. Det er samlet inn trelast fra forskjellige skogsområder i Norge, som er sortert ved hjelp av ulike teknologier. Trelasten er deretter testet i laboratorium.

Det er avgjørende å satse på prosessforbedring i industrien, som grunnlag for å kunne tilby konkurransedyktige og fremtidsrettede markedsløsninger, sier Adm. direktør Hilde Tellesbø i Treteknisk.

Resultatene viser at det er mulig å oppnå en bedre sorteringseffekt på denne måten. Sommeren 2015 ble det det første norske sagbruket godkjent for sortering av styrkeklasse C40 som en del av prosjektet.

Treindustrien har stort fokus på effektivisering i produksjonen, som et ledd i arbeidet med økt industrialisering, sier Adm. direktør Heidi Finstad i Treindustrien.

Treteknisk har arbeidet med prosess- og produktutvikling i treindustrien i mange år. Instituttet deltar løpende i internasjonale og nasjonale FoU-prosjekter, men gjør også mange oppdragsprosjekter for treindustri og byggenæring.