Riving av bygg
Foto: Treindustrien

Forleng levetiden på dagens bygg

Dagens bygningsmasse må få forlenget levetid og ikke rives. Med tilbygg, påbygg i høyden og ulike tilpasninger er det gode muligheter for å kunne bruke bygningsmassen lenger.

Dette innlegget fra Treindustriens administrerende direktør Heidi Finstad er også publisert på bygg.no

"Få land i Europa bygger så mye nytt som Norge. I et miljøperspektiv er det problematisk", uttaler adm. direktør i Statsbygg Harald Vaagaasar Nikolaisen ved fremlegging av Statsbyggs årsrapport 2018. Statsbyggsjefen har et svært godt poeng.

Sirkulær økonomi skal først og fremst redusere ressursbruken, og da er det utvilsomt hensiktsmessig å forlenge levetiden på dagens bygningsmasse. Fokus på ombruk og materialgjenvinng er drevet av nasjonale mål og EUs mål om 70 prosent ombruk og materialgjenvinning i 2020.

Når Treindustrien nå har satt sirkulær økonomi høyt på agendaen både i vår bransje og som en del av byggenæringen, følger vi to spor. Når det gjelder nye bygg må det utvikles ombruksegenskaper for produkter og løsninger, og ikke minst må digital produktdokumentasjon være tilpasset en sirkulær økonomi. For eksisterende bygningsmasse er målet først og fremt lengst mulig levetid.

Det er viktig å erkjenne at mesteparten av bygningsmassen i Norge allerede er bygd. Byggenæringen må sammen med myndighetene sørge for å redusere ressursbruken ved å forlenge levetiden på dagens bygningsmasse. Rammebetingelser som støtter dette må høyere på dagsorden.

Det må utvikles løsninger og incentiver som gjør det effektivt å tilpasse dagens bygningsmasse til nye brukerbehov. Dette vil redusere sløsingen knyttet til materialer, og det vil utnytte arealer som allerede er i bruk. Gjennom effektiv arealutnyttelse reduseres press på matjord og andre verdifulle arealer. Ved å utvikle dagens bygningsmasse utnyttes også samferdselsstrukturer og annen infrastruktur som allerede er etablert.

DIBK planlegger nå å utlyse FoU-prosjekter hvor ombruk av byggematerialer er tema. Hensikten er å få mer kunnskap om hvilke materialer som er teknisk, kvalitativt, miljømessig og samfunnsøkonomisk fornuftig å ombruke.

Målet til DIBK er økt ombruk av byggevarer fra eksisterende bygg som også tilfredsstiller dokumentasjonskravene som regelverket stiller. Det produseres nesten to millioner tonn avfall fra bygging, riving og rehabilitering. Skal man virkelig få fart på utvikling av en sirkulær økonomi er det åpenbart at man må slutte å rive bygningsmassen, og heller utvikle den man har.

Dette vil gi muligheter for ny industri og nye arbeidsplasser basert på forutsetninger som er bærekraftige, og som vil støtte opp om en rekke samfunnsmål i alle sektorer. Øverst i avfallspyramiden er prioriteringen å redusere avfall og minske ressursbruken. Fokus på ombruk av byggevarer må ikke gå på bekostning av avfallsminimering.