Heidi Finstad.jpg

Byggeforskriften må brukes for å nå klimamål

Byggenæringen ønsker krevende bestillere for å få innovative og klimasmarte løsninger. Da må byggeregelverket brukes til å sette krav til klimagassutslipp fra bygg gjennom hele livsløpet, fra produksjon til avhending.

Treindustrien støtter fullt ut initiativet fra Veidekke, Sweco, Rockwool, Aspelin Ramm og Protan som i Aftenposten har tatt til orde for å bruke byggeforskriften til å sette krav til klimagassutslipp fra hele livsløpet til bygg. En nylig rapport som Asplan Viak utarbeidet for BNL fastslår at materialer står for en stor del av klimagassutslippene og må derfor være en en del av løsningen.

Når sentrale næringsaktører er offensive og ønsker å få stilt krav til seg, er det bemerkelsesverdig at kommunal- og moderniseringsministeren kaller dem passive, i en kommentar på bygg.no.

Når Monica Mæland peker på at TEK skal sette minimumskrav er dette en snever tilnærming. Byggereglene skal utover å sikre at byggene ikke raser sammen, gi oss bygg som er gode å leve i og som står seg over tid. Bærekraft bør sees som en del av dette. I Europa jobbes det offensivt med hvordan kravene til bærekraft i det europeiske regelverket, byggevareforordningen, skal følges opp. Treindustrien mener det er bekymringsfullt at regjeringen, med kommunal og moderniseringsministeren i spissen, fraskriver seg ansvar. Offensiv bruk av byggeregelverket er et nødvendig virkemiddel for å nå klimamålene.

Det pågår nå en prosess med å utvikle TEK. Treindustrien mener det er synd om ministeren kontant avviser et konstrukstivt forslag fra næringslivet midt i prosessen, uten å se på mulighetene som dette kan gi.