C:\Users\tsakero\Desktop\Biozin Tømmer_vinter-2400x600px.jpg
Foto: Biozin AS

Biodrivstoff fra norsk skog ødelegger ikke matjord

Den siste tiden har debatten rast om bruk av biodrivstoff. Avansert biodrivstoff tar ikke av matjord, og er basert på den delen av skogen som ikke anvendes optimalt i dag. Les innlegg av Erland Løkken her.

Debattinnlegg fra administrerende direktør i Bergene Holm AS, Erland Løkken, om biodrivstoff. En versjon av innlegget har også vært publisert i Dagens Næringsliv:

 

De siste dagene har flere aviser kjørt et intensivt løp mot biodrivstoff. Det som skrives er dessverre unyansert da bioetanol og 1. og 2. generasjons biodrivstoff blandes sammen.

 

Gjennom vårt datterselskap Biozin AS jobber Bergene Holm AS for å realisere det grønne skiftet. Planen er å etablere fem fabrikker for produksjon av biodrivstoff (biozin - bioråolje) i Sør-Norge.

 

Det som omtales som avansert og 2. generasjons biodrivstoff er bærekraftig og basert på sidestrømmer fra skogbruk og trelastproduksjon. Ikke råstoff fra matjord. Utenlandske oljeraffinerier etterspør produktet som følge av internasjonalt miljøfokus.

 

Bare furu og gran går til trelastproduksjo, og om lag halvparten av avvirkningen i skogen blir sagtømmer. Resten blir massevirke/energivirke og fraktes i stor grad ut av landet. Grener og topper ligger igjen i skogen og råtner. Halvparten av sagtømmeret blir igjen til bark, flis og spon. En god del av disse biproduktene fraktes ut av landet.

 

Dette innebærer at 75 prosent av det som tas ut av skogen ikke blir trelast, men både skogeieren og sagbrukene er avhengig av at det finnes et marked for hele tømmerstokken. Ellers er det ikke lønnsomhet i skogbruket. Derfor må det sikres et lønnsomt marked for hele tømmerstokken. Grener og topper bør også anvendes til beste for miljø. Asken med sine mineraler må tilbakeføres til skogen.

 

Det er ikke gjennomførbart å produsere trelast av løvtrær i industriell skala. Løvtrær blir stående til de dør. Det gjør også busker og kratt. Avansert biodrivstoff skal basere seg på den delen av skogen som i dag har intet eller et begrenset marked.

 

Planen er at Biozin AS på hver av sine fem fabrikker vil forbuke 700.000 kbm råstoff. Av 700.000 kbm råstoff får vi 120 mill. liter biozin, flytende "bioråolje", som skal selges til raffinerier i Nord- Europa for prosessering til oljeprodukter som tilfredsstiller internasjonale markedskrav.

 

Bergene Holm AS bruker ca 1,1 mill kbm sagtømmer pr. år. I og med at halvparten av avvirkningen blir sagtømmer, genererer vi ca 1,1 mill. kbm masse-/energivirke. Dessuten produserer vi 0,5 mill kbm biprodukter fra trelastproduksjonen. I tillegg kommer grener og topper. Således genererer Bergene Holm AS alene 1,5 - 1,7 mill kbm råstoff til biodrivstoffproduksjon. Det er teoretisk tilstrekeklig råstoff til to Biozin-fabrikker.

 

Regjeringen har satt en målsetting om 8 % innblanding av avansert biodrivstoff i 2020. Det tilsvarer 400 mill. liter av et nasjonalt drivstofforbruk på ca 5 mrd. liter. Med dobbelttelling for avansert biodrivstoff teller 1 liter som 2 liter i miljøregnskapet. Det innebærer at 8 % krever 200 mill. liter for at målsettingen skal være nådd. Biozin AS vil på sine fem anlegg produsere 600 mill. liter.

 

Biozin AS vil dermed alene - med eller uten dobbelttelling - være i stand til å dekke regjeringens målsetting om 8 % innblanding av avansert biodrivstoff med god margin, og det uten å rasere skog, myr, park eller hage.